13 24 35
Begüm Sitesi17.06.2020

                                                                                         BEGÜM SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

            Begüm Sitesi Yönetim Kurulu, Levent ÇELEN başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1.      Sitemizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 10.00 da Begüm Sitesi Kafeteryasında toplanmasına,

2.      Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının bir hafta sonra 18 Temmuz 2020 de aynı adres ve saatte yapılmasına,

3.      Toplantıya çağrı işleminin yasalara uygun şekilde yapılmasına,

4.      Toplantıda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,         
Karar verilmiştir. 15 Haziran 2020

                          Başkan                                                     Levent ÇELEN

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.

2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.

3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kesinleşmiş Mali Hesap Taplolarının, Denetim     Kurulu Raporlarının okunması.

5. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrasının genel kurulun onayına sunulması.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve Denetim Kurulu üyesinin seçimi.

7.Yönetim ve Denetim kuruluna verilecek üçretin belirlenmesi.

8. Gelecek DönemBütçesinin (İşletme Projesi) okunması, üyelerden gelecek öneri ve taleplerin görüşmeye açılması ve uygulanacak bütçenin karara bağlanması.

9. Dilek ve temenniler.

10.  Kapanış.

 

VEKALETNAME

BEGÜM SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

 GENEL KURUL DİVAN HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

……Blok  … Nolu daire sahibiyim.  .../.../…… günü  yapılacak Olağan  Genel Kurul Toplantısına katılamayacağım. Genel  Kurulda  şahsıma  bu belgeyi  size  getiren  aşağıda  açık  kimliği  yazılı ……………………………………….    beni temsil etmek üzere vekil tayin ettim.

Kabulunu arz ederim.

VEKİL TAYİN EDİLENİN                                                                         DAİRE SAHİBİNİN

Adı Soyadı: …………………………….                                     Adı Soyadı: ………………………………….

Adresi:  ……………………………………….………                  Adresi: …………………………………………………..

Tel No: …………………………….                                                               Tel No: ……………………………..

İmzası:                                                                                             İmzası: